تلاوت

آیه 104 سوره انبیاء استاد حصان مقام بیات

سوره : انبیاء

آیه : 104

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 37 times, 1 visits today)