تلاوت

آیه 104 سوره انبیاء استاد حصان مقام بیات

سوره : انبیاء

آیه : 104

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان