تلاوت

آیه 13-21 سوره تکویر استاد عبدالباسط

سوره : قیامت

آیه: 26-30

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : رست

آیه 9-40 سوره مریم استاد سعید مسلم
آیه 71-75 سوره زمر استاد سعید مسلم
آیه 1-5 سوره تحریم محمد عمران