تلاوت

آیه51-52 سوره مومنون محمد بسیونی

سوره : مومنون

آیه : 51-52

استاد : محمد بسیونی

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 50 times, 1 visits today)