تلاوت

آیه51-52 سوره مومنون محمد بسیونی

سوره : مومنون

آیه : 51-52

استاد : محمد بسیونی

مقام : حجاز

آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)