تلاوت

آیه 99 سوره حجر محمد بسیونی

سوره : حجر * نحل

آیه : 99 * 1

استاد : محمد بسیونی

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 49 times, 1 visits today)