تلاوت

تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر

سوره : نصر

آیه : 1-3

استاد : محمود صابر

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 18 times, 1 visits today)