تلاوت

مقطع محمود صابر به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : اسراء

آیه : 43-44

استاد : محمود صابر

مقام : مرکب خوانی ( در این قطعه از مقام های بیات ، صبا و سه گاه استفاده شده است)

تلاوت آیه 1-12 سوره بلد استاد شحات مقام سه گاه
آیه 61 سوره غافر محمد صدیق منشاوی مقام سه گاه
آیه 1-12 سوره بلد استاد شحات مقام سه گاه