تلاوت

آیه 61 سوره غافر محمد صدیق منشاوی مقام سه گاه

سوره : غافر

آیه: 61

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : سه گاه

آیه 8-9 سوره تحریم استاد شحات انور
آیه 1-5 سوره زلزال استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور