تلاوت

آیه 67-68 سوره غافر محمد صدیق منشاوی

سوره : ق

آیه: 67-68

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (بیات * ترکیب صبا و عجم)

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل