تلاوت

مقام رست استاد حصان آیه 59 سوره انعام

سوره : انعام

آیه : 59

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد