تلاوت

آیه 30-31 سوره احزاب استاد عمران

سوره : احزاب

آیه: 30-31

استاد : محمد عمران

مقام : حجاز

آیه 103-104 سوره انعام استاد اللیثی
آیه 36 سوره آل عمران استاد محمد اللیثی
آیه 69-70 سوره زمر استاد محمد عمران