تلاوت

تلاوت سوره تکاثر توسط استاد محمد رفعت

سوره : تکاثر

آیه: تمام سوره

استاد : محمد رفعت

مقام : مرکب خوانی(سه گاه * بیات * سه گاه)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 70 times, 1 visits today)