تلاوت

آیه 9-10 سوره فاطر استاد محمد عمران

سوره : فاطر

آیه: 9-10

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران