تلاوت

مقطعی زیبا از استاد حمدی زامل سوره هود

سوره : هود

آیه : 39-40

استاد : حمدی زامل

مقام :  مرکب خوانی ( رست * بیات)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان