تلاوت

آیه 196 سوره بقره استاد محمد عمران

سوره : بقره

آیه: 196

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 64 times, 1 visits today)