تلاوت

آیات ابتدایی سوره فاطر محمد عمران

سوره : فاطر

آیه: 1-3

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 28 times, 1 visits today)