تلاوت

آیه 83-87 سوره انبیا استاد محمد عمران

سوره : انبیاء

آیه: 83-87

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 47 times, 1 visits today)