تلاوت

آیه 89-94 سوره انبیا استاد محمد عمران

سوره : انبیاء

آیه: 89-94

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(نهاوند * چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 46 times, 1 visits today)