تلاوت

آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد

سوره : قصص

آیه : 9

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(رست * حجاز * رست)

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 22-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد