تلاوت

آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد

سوره : قصص

آیه : 9

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(رست * حجاز * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 88 times, 1 visits today)