تلاوت

آیه 36-37 سوره احزاب استاد عمران

سوره : احزاب

آیه: 36-37

استاد : محمد عمران

مقام : نهاوند

آیه 8-9 سوره رعد استاد محمد عمران
آیه 5 سوره تحریم استاد محمد عمران
آیه 30 سوره فصلت استاد محمد عمران