تلاوت

آیه 39-40 سوره نساء محمد عمران

سوره : نساء

آیه: 39-40

استاد : محمد عمران

مقام : رست

آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور
آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور