تلاوت

آیات ابتدایی سوره رعد استاد محمد عمران

سوره : رعد

آیه: 1-2

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 21 times, 1 visits today)