تلاوت

آیه 27-28 سوره لقمان استاد محمد عمران

سوره : لقمان

آیه: 27-28

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 29 times, 1 visits today)