تلاوت

آیه 22-25 سوره لقمان استاد محمد عمران

سوره : لقمان

آیه: 22-25

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(حجاز * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 123 times, 1 visits today)