تلاوت

آیه 19-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حاقه

آیه: 19-24

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 20 times, 1 visits today)