تلاوت

آیه 92-99 سوره حجر استاد محمد عمران

سوره : حجر

آیه: 92-99

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(سه گاه * حجاز * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 106 times, 1 visits today)