تلاوت

آیه 1-16 سوره رحمن استاد کامل یوسف

سوره : رحمن

آیه: 1-16

استاد : کامل یوسف

مقام : مرکب خوانی (بیات * صبا * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 20 times, 1 visits today)