تلاوت

آیه 53-62 سوره نجم استاد محمود شحات

سوره : نجم

آیه: 53-62

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 8 times, 1 visits today)