تلاوت

آیه 21-23 سوره احزاب استاد سعید مسلم

سوره : احزاب

آیه: 21-23

استاد : سعید مسلم

مقام : ترکیب صبا و بیات

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران