تلاوت

آیه 285-286 سوره بقره استاد سعید مسلم

سوره : بقره

آیه: 285-286

استاد : سعید مسلم

مقام : ترکیب بیات وصبا

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران