تلاوت

آیات ابتدایی سوره حاقه استاد سعید مسلم

سوره : حدید

آیه: 1-7

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران