تلاوت

آیات ابتدایی سوره حاقه استاد سعید مسلم

سوره : حدید

آیه: 1-7

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 163 times, 1 visits today)