تلاوت

آیه 125-126 سوره آل عمران استاد سعید مسلم

سوره : آل عمران

آیه: 125-126

استاد : سعید مسلم

مقام : نهاوند

آیه 19-31 سوره یوسف استاد سعید مسلم
آیه 9-40 سوره مریم استاد سعید مسلم
آیه 83-88 سوره قصص استاد سعید مسلم
(Visited 164 times, 1 visits today)