تلاوت

آیه 77-81 سوره اسراء راغب مصطفی غلوش

سوره : اسراء

آیه: 77-81

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست * سه گاه * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 47 times, 1 visits today)