تلاوت

آیه 21-24 سوره حشر استاد متولی عبدالعال

سوره : حشر

آیه: 21-24

استاد : متولی عبدالعال

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 22 times, 1 visits today)