تلاوت

آیه 7 سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره متولی عبدالعال

سوره : بقره و حمد

آیه: (7) – (1-2)

استاد : متولی عبدالعال

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 17 times, 1 visits today)