تلاوت

آیه 26 سوره توبه استاد متولی عبدالعال

سوره : توبه

آیه: 26

استاد : متولی عبدالعال

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 18 times, 1 visits today)