تلاوت

آیه 31-34 سوره ابراهیم استاد متولی عبدالعال

سوره : ابراهیم

آیه: 31-34

استاد : متولی عبدالعال

مقام : مرکب خوانی(حجاز * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 87 times, 1 visits today)