تلاوت

آیه 23-24 سوره حشر متولی

سوره : حشر

آیه: 23-24

استاد : متولی عبدالعال

مقام : مرکب‌خوانی(بیات * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 97 times, 2 visits today)