تلاوت

آیات ابتدایی سوره شعرا استاد متولی

سوره : شعراء

آیه: 1-6

استاد : متولی عبدالعال

مقام : مرکب خوانی(ترکیب عجم صبا * بیات)

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران