تلاوت

آیات ابتدایی سوره شعرا استاد متولی

سوره : شعراء

آیه: 1-6

استاد : متولی عبدالعال

مقام : مرکب خوانی(ترکیب عجم صبا * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 56 times, 1 visits today)