تلاوت

آیه 19 سوره اسرا استاد محمد رفعت

سوره : اسراء

آیه: 19

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 40 times, 1 visits today)