تلاوت

آیه 4-7 سوره تحریم استاد سید سعید

سوره : تحریم

آیه: 4-7

استاد : سید سعید

مقام : مرکب خوانی (رست * حجاز * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 87 times, 1 visits today)