تلاوت

آیه 48 سوره احزاب استاد شعبان صیاد

سوره : احزاب

آیه: 48

استاد : شعبان صیاد

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 69 times, 1 visits today)