تلاوت

آیه 104 سوره انبیاء استاد حصان

سوره : انبیاء

آیه : 104

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور