تلاوت

آیه 41-50 سوره انعام استاد شعبان صیاد

سوره : انعام

آیه: 41-50

استاد : شعبان صیاد

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 30 times, 1 visits today)