تلاوت

آیه 36-37 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

سوره : آل عمران

آیه: 36-37

استاد : شعبان صیاد

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 36 times, 1 visits today)