تلاوت

آیه 8-9 سوره اسرا استاد شعبان صیاد

سوره : اسراء

آیه: 8-9

استاد : شعبان صیاد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 11 times, 1 visits today)