تلاوت

آیه 23-32 سوره احزاب استاد سعید مسلم

سوره : احزاب

آیه: 23-32

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(ترکیب بیات و صبا * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 218 times, 1 visits today)