تلاوت

آیه 37-42 سوره ق استاد شحات

سوره : ق

آیه: 37-42

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران