تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره شحات

سوره : حمد – بقره

آیه: (تمام سوره) – (1-2)

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 42 times, 1 visits today)