تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره شحات

سوره : حمد – بقره

آیه: (تمام سوره) – (1-2)

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل