تلاوت

آیه 28-29 سوره فتح استاد شحات

سوره : فتح

آیه: 28-29

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت زیبای سوره شمس استاد شحات محمد انور
تلاوت زیبای سوره زلزال شحات
آیه 99 سوره یونس استاد شحات