تلاوت

آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات

سوره : رحمان

آیه: 23-33

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(نهاوند * رست)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)